Podmínky užívání – Marek Badík

Část I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) fyzické osoby – podnikatele Marek Badík (dále jen „Poskytovatel“, V Konírnách 1031, Milovice, 289 24, Milovice, identifikační číslo: 28482531, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) prostřednictvím webového rozhraní Poskytovatele. Poskytovatel není plátcem DPH.

Předmětem kupní smlouvy je služba provozovaná na webovém rozhraní www.FinanceHrou.cz (dále jen „Služba“) zaměřená na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti fyzických osob. Služba nabízí Uživatelům placené on-line kurzy, které lze využívat za účelem vlastního vzdělávání (dále jen „Kurzy“). Kurzy jsou doplněné blogem s komentáři k různým tématům souvisejícím s náplní stránek.

Těmito Podmínkami se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání Služby včetně, ale nikoliv výhradně, uzavřením Kupní smlouvy. Používáním Služby přistupuje Uživatel na tyto Podmínky a pravidla jich používání.

Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

V otázkách neupravených Kupní smlouvou a těmito Podmínkami se tento vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Služba je produktem duševního vlastnictví, podléhá autorským právům a obsah je přísně zakázáno kopírovat a šířit bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

Informace zveřejněné na webovém rozhraní Služby nejsou určeny pro konkrétní osobu.

Uživatel přijímá, že jakékoliv použití informací na webovém rozhraní Služby, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Uživatele a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Uživatel může na webovém rozhraní obchodu Služby najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze informativní a vyjadřují názor k této tematice. Poskytovatel není odpovědný za žádnou ztrátu, ušlý zisk či škodu pocházející z investic, nákupů, prodejů nebo obchodů založených na základě informací zde zveřejněných.

Poskytovatel doporučuje Uživatelům, aby svá finanční rozhodnutí  vždy konzultovali s odborníkem v dané oblasti.

Poskytovatel není odpovědný za správnost, aktuálnost či případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na těchto stránkách Služby.

Webové rozhraní a obsah Služby mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Uživatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky a zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez náhrady, bez upozornění a bez udání důvodů omezit Uživateli přístup na webové rozhraní Služby, zejména pak v situacích, kdy Uživatel jedná v rozporu s těmito Podmínkami nebo svým chováním poškozuje Poskytovatele nebo jeho dobré jméno.

Část II. Uživatel

Uživatel se musí registrovat do Služby, pokud má zájem o koupi Kurzu. Registrací do Služby taktéž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat. Registrace následuje automaticky po odeslání objednávky viz Část III. těchto Podmínek.

Při objednávání Kurzu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání Kurzu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel nesmí nikomu sdělovat své přihlašovací heslo a je povinen jej chránit před zneužitím.

Sdílení účtů je přísně zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto dochází a Uživatel porušuje tyto podmínky, bude účet Uživatele smazán a to bez nároku na vrácení peněz. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání služby, pokud Uživatel činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu služby.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky vzniklé v důsledku takového zneužití.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet a webová stránka nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Část III. Objednávka

Uživatel má možnost si koupit Kurz, a to provedením Objednávky.  Poskytovatel umožňuje Uživateli se kvalifikovaně rozhodnout, zda-li kurz zakoupit, shlédnutím určitých stránek, které jsou poskytnuty ke Kurzu zdarma.

Pro objednání Kurzu vyplní Uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní Služby. Ve shrnutí objednávky je uvedena konečná cena Kurzu.

Objednávka je přijata do konce následujícího pracovního dne, potvrzení objednávky Uživateli přijde e-mailem na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

Poskytovatel vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele pro potvrzení objednávky i telefonicky..

Před odesláním Objednávky je Uživatel povinen Objednávku zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná Objednávka je právně závazná a Uživateli a Poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli předmět koupě a Uživatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním Objednávky. Na tyto Podmínky je Uživatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi předem seznámit.

Vzniklou Kupní smlouvu (včetně ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uživatel obdrží heslo ke svému uživatelskému účtu, které si může změnit, placená sekce je však spuštěna do konce následujícího pracovního dne od obdržení platby za Kurz na účet Poskytovatele, pokud je tato u kurzu vyžadována. Platba je možná pouze bankovním převodem z českého účtu na korunový účet Poskytovatele. Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Ceny Kurzu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Kurzů umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této Služby.

Zakoupením kurzu Poskytovatel zpřístupní placenou část kurzu Uživateli pouze pro jeho vlastní potřebu, a to bez omezení počtu absolvování jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání případných testů.

Ohledně platby na základě kupní smlouvy vystaví Poskytovatel  na vyžádání Uživatele doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez uvedení důvodu.

 

Část IV. Odstoupení od smlouvy

Za kurz Poskytovatel ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě má Uživatel právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Uživatel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například  e-mailem) na adresu Poskytovatele uvedenou v těchto Podmínkách, vždy s prohlášením, že Uživatel odstupuje od smlouvy. Uživateli bude zaslána částka odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. 

Pro vrácení plateb použije Poskytovatel stejný platební prostředek, který Uživatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Uživatel výslovně neurčil jinak.

 

Část V. Další práva a povinnosti smluvních stran

Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Uživatel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Část VI. Ukládání cookies

Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na jeho počítač. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v Uživatelově prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies slouží Poskytovateli ke zlepšení poskytovaných služeb.

Kupující používání souborů cookie může nastavit pomocí svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však může mít vliv na správné zobrazování stránek.

Webové rozhraní může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které  slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. společnosti Google). Jedná se např. Google Analytics – za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;

Poskytovatel si vyhrazuje právo používat i další cookies třetích stran.

Část VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Registrací do Služby vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s možným zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na elektronickou adresu Uživatele.

Poskytovatel postupuje v oblasti zpracovávání osobních údajů zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Služby zpracovává osobní údaje, které poskytli uživatelé včetně údajů o pohybu uživatelů na webu Služby a jejich aktivitě.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, ITIC, ISIC, profily na sociálních sítích a dále společně vše jen jako „Osobní údaje“), pokud je uvede.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel tímto prohlašuje, že byl informován o svých právech a povinnostech souvisejících s ochranou osobních údajů, zejm. o svém právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení Poskytovatele v případě, že pojme podezření, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.  Nevyhoví-li Poskytovatel, Uživatel má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Uživatel bere na vědomí, že údaje nacházející se v elektronickém systému jsou zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Poskytovatele dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity Uživatelů.

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pro identifikaci Uživatele, zaslání objednané Služby, pro komunikaci se Uživatelem a identifikaci bezhotovostních plateb.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinnen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Detailní osobní data i údaje o nákupech Uživatele jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn používat jeho elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení. Lze tak činit až do vyjádření nesouhlasu Uživatele.

Část 8. Závěrečná ustanovení

Znění Podmínek může Poskytovatel bez předchozího upozornění měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění. Změněné Podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, není oprávněn Službu využívat

Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně, nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené v systému. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na info@financehrou.cz

Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení Podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo Podmínek.

Poskytovatel i Uživatel se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto Podmínek.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tyto Podmínky měnit.

Každá nová verze Podmínek je označena datem účinnosti. Veškeré Objednávky se vždy řídí aktuální verzí Podmínek..

Na webovém rozhraní Služby jsou publikovány některé odkazy směřující na jiné internetové stránky. Poskytovatel není schopen ovlivnit obsah odkazovaných stránek, odpovědnost za ně přebírá jejich autor. Pokud jsou Uživatelům poskytovány služby třetích stran, poskytování služeb a příslušná práva, povinnosti a odpovědnost se řídí podmínkami a pravidly stanovenými třetí stranou. Při poskytování takových služeb není Poskytovatel účastníkem vztahu.

Na webovém rozhraní třetí stran mohou být  publikovány některé odkazy směřující na webové rozhraní Služby. Poskytovatel není schopen ovlivnit obsah stránek třetích stran, odpovědnost za ně přebírá jejich autor.

Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt lze nalézt na webových stránkách www.coi.cz.

Společnost je oprávněna k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2017