Podmínky užívání – Marek Badík

Část I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) fyzické osoby – podnikatele Marek Badík (dále jen „Poskytovatel“, V Konírnách 1031, Milovice, 289 24, Milovice, identifikační číslo: 28482531. Poskytovatel není plátcem DPH.

Poskytovatel provozuje webovém rozhraní www.FinanceHrou.cz  službu (dále jen „Služba“) zaměřenou na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti fyzických osob. Služba nabízí Uživatelům zdarma on-line kurzy, které lze využívat za účelem vlastního vzdělávání (dále jen „Kurzy“). Kurzy jsou doplněné blogem s komentáři k různým tématům souvisejícím s náplní stránek.

Těmito Podmínkami se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání Služby. Používáním Služby přistupuje každý, kdo navštíví webové rozhraní Služby (dále jen „Uživatel“), na tyto Podmínky a pravidla jich používání.

Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Služba je produktem duševního vlastnictví, podléhá autorským právům a obsah je přísně zakázáno kopírovat a šířit bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

Informace zveřejněné na webovém rozhraní Služby nejsou určeny pro konkrétní osobu.

Uživatel přijímá, že jakékoliv použití informací na webovém rozhraní Služby, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Uživatele a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Uživatel může na webovém rozhraní obchodu Služby najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze informativní a vyjadřují názor k této tematice. Poskytovatel není odpovědný za žádnou ztrátu, ušlý zisk či škodu pocházející z investic, nákupů, prodejů nebo obchodů založených na základě informací zde zveřejněných.

Poskytovatel doporučuje Uživatelům, aby svá finanční rozhodnutí  vždy konzultovali s odborníkem v dané oblasti.

Poskytovatel není odpovědný za správnost, aktuálnost či případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na těchto stránkách Služby.

Webové rozhraní a obsah Služby mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Uživatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky a zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez náhrady, bez upozornění a bez udání důvodů omezit Uživateli přístup na webové rozhraní Služby, zejména pak v situacích, kdy Uživatel jedná v rozporu s těmito Podmínkami nebo svým chováním poškozuje Poskytovatele nebo jeho dobré jméno.

Uživatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Uživatel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ukládání cookies

Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na jeho počítač. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v Uživatelově prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies slouží Poskytovateli ke zlepšení poskytovaných služeb.

Kupující používání souborů cookie může nastavit pomocí svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však může mít vliv na správné zobrazování stránek.

Webové rozhraní může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které  slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. společnosti Google). Jedná se např. Google Analytics – za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;

Poskytovatel si vyhrazuje právo používat i další cookies třetích stran.

Závěrečná ustanovení

Znění Podmínek může Poskytovatel bez předchozího upozornění měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění. Změněné Podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, není oprávněn Službu využívat

Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně, nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené v systému. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na info@financehrou.cz

Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení Podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo Podmínek.

Poskytovatel i Uživatel se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto Podmínek.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Podmínek vyžadují písemnou formu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tyto Podmínky měnit.

Každá nová verze Podmínek je označena datem účinnosti. Veškeré Objednávky se vždy řídí aktuální verzí Podmínek..

Na webovém rozhraní Služby jsou publikovány některé odkazy směřující na jiné internetové stránky. Poskytovatel není schopen ovlivnit obsah odkazovaných stránek, odpovědnost za ně přebírá jejich autor. Pokud jsou Uživatelům poskytovány služby třetích stran, poskytování služeb a příslušná práva, povinnosti a odpovědnost se řídí podmínkami a pravidly stanovenými třetí stranou. Při poskytování takových služeb není Poskytovatel účastníkem vztahu.

Na webovém rozhraní třetí stran mohou být  publikovány některé odkazy směřující na webové rozhraní Služby. Poskytovatel není schopen ovlivnit obsah stránek třetích stran, odpovědnost za ně přebírá jejich autor.

Poskytovatel je oprávněn k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.8.2017.