Do čeho lze investovat?

V kurzu Finanční gramotnost pro začátečníky se ze všech možných a nemožných investičních příležitostí se v této lekci zabýváme „pouze“ investicemi na finančních trzích.

OBECNÉ PRINCIPY


Obecně lze za volné peníze:

 • koupit dluh se záměrem získat úrok (Produkty peněžního trhu, dluhopisy)
 • koupit si podíl na podnikání někoho jiného se záměrem získat podíly na  zisku (dividendy) a/nebo vydělat na růstu hodnoty podniku (Akcie)
 • koupit si komodity (zlato, ropu, zemní plyn, …) s cílem vydělat na růstu jejich ceny (Finanční deriváty)
 • Koupit si nemovitost
 • Koupit si sbírku cenností (šperky, archivní vína, známky, umělecké předměty…)

 

DLUH JAKO INVESTICE


Nákupem dluhu někomu půjčíme peníze, a to buď

 • napřímo, tedy peníze půjčíme rovnou dlužníkovi

nebo

 • zprostředkovaně, mezi investorem-věřitelem a dlužníkem je navíc prostředník (banka, podílový fond, burza); prostředník prakticky vždy inkasuje nějakou odměnu (poplatek)

Jen tak na okraj s tím, že bližší vysvětlení bude jinde. Víte, že Váš vklad v bance je de facto půjčka, kterou poskytujete bance? Vaše peníze tak nejsou Vaším majetkem, ale pohledávkou vůči bance?

Rozlišujeme dvě základní skupiny dluhových produktů

 • produkty peněžního trhu – jsou to produkty, které mají blíž ke vkladům v bance spíš než k investicím (a vklady sem také patří)
 • dluhopisy

PRODUKTY PENĚŽNÍHO TRHU


Z praktického hlediska, pro potřeby „běžného občana“, jsou důležité především:

 • bankovní účty (viz Okruh 2 Spoření)
  • běžné účty
  • termínované a spořicí účty
 • podílové fondy zaměřené na peněžní trhy

Pro velké hráče na trhu to pak jsou státní pokladniční poukázky.

Mezi produkty peněžního trhu bývají počítány i dluhopisy, kterým zbývá z původní doby do splatnosti méně než jeden rok.

 

Obecně pro tyto produkty platí charakteristiky:

 • přinášejí nízký úrok
 • mají nízké riziko
 • vyznačují se krátkou dobou do splatnosti
 • Dostupnost je velmi vysoká
 • Nejsou náročné na čas investora
 • Jsou snadno pochopitelné

Stručně řečeno, tyto produkty za alespoň trochu normálních okolností nepřinesou ani pozitivní ani negativní překvapení. Neudělají moc radosti, ale také ani neublíží.

DLUHOPISY


Dluhopis je vlastně standardizovaný úvěr, který na sebe vzal podobu cenného papíru. Na rozdíl od bankovního úvěru lze s dluhopisem obchodovat, např. na burze cenných papírů.

Dluhopisy bývaly vydávány v papírové formě, byly to tedy skutečné cenné papíry. Měly tzv. plášť s uvedenými podmínkami a kupóny pro výplatu úroků, které si investor odstřihnul a donesl do zprostředkující banky k proplacení.

Příklad:

S dluhopisy jsou spojeny pojmy:

 • Emitent = vydavatel dluhopisu, dlužník (stát, město, firma)

Moravskoslezské pivovary Přerov, a.s. na obrázku

 • Věřitel = investor, kupující dluhopisu
 • Nominální hodnota = částka uvedená na jednom ks dluhopisu

(10 milionů na obrázku)

 • Úroková sazba = výše vypláceného výnosu z dluhopisu uvedená v procentech

(20% v příkladu)

 • Kupón = jiný název pro úrok. Pochází z doby, kdy se dluhopisy vydávaly v listinné podobě

2 miliony na obrázku

 • Cena dluhopisu = aktuální cena, za kterou se dluhopis obchoduje na sekundárním trhu. Může být vyšší i nižší než nominální hodnota
 • Datum splatnosti = datum, kdy emitent vrátí zpět nominální hodnotu dluhopisu a tím dluhopis zanikne
 • Upisovací období = v něm lze dluhopis koupit přímo od emitenta, zpravidla za nominální hodnotu. Po uplynutí upisovacího období lze dluhopisy nakupovat na sekundárním trhu (burze), avšak za tržní cenu.

Při investování je potřeba sledovat zejména:

  • výši úrokové sazby
  • dobu do splatnosti
  • rating neboli kvalitu dluhopisu, resp. vydavatele dluhopisu (dlužníka)

 

Za normálních okolností platí některé zákonitosti (výjimky ale nejsou výjimečné)

  • čím vyšší je úroková sazba oproti běžné sazbě na trhu, tím bude dluhopis rizikovější
  • čím delší je doba do splatnosti, tím vyšší je úroková sazba
  • čím horší je rating vydavatele (emitenta), tím vyšší je úroková sazba

 

Pro dluhopisy platí tyto obecné charakteristiky:

 • Potenciál výnosu je nižší až střední
 • Rizika se pohybují na nižší až střední úrovni
 • Investiční horizont (doba do splatnosti) – několik let až několik desítek let
 • Nároky na čas nízké
 • Nároky na pochopení, jak fungují nízké

Stručně řečeno, dluhopisy jsou o něco výnosnější investice než produkty peněžního trhu, jsou i o něco rizikovější. Žádná dramatická překvapení (ať pozitivní nebo negativní) nelze očekávat, za předpokladu, že se jedná o kvalitní dluhopis s dobrým ratingem a na trhu se neděje něco výrazně neobvyklého.

AKCIE


Pouze podnikání, a to ještě jenom to úspěšné, je schopné vytvořit výnos (zisk), mnohdy značný. Tento výnos se pak různými způsoby jenom přerozděluje (daně, úroky, …). Prostřednictvím akcií se lze podílet na úspěšném podnikání a získat tak přímý podíl na výnosech.

Základní pojmy

 • Akcionář – investor, který si koupil akcie vydané akciovou společností. Má tři základní práva:
  • právo účasti a hlasování na valné hromadě akciové společnosti, tedy může spolurozhodovat o strategický záležitostech společnosti

Pro malého investora (s nízkým podílem) je toto právo prakticky nevyužitelné, protože jeho hlas má nízkou váhu

  • právo na výplatu dividendy (podílu na zisku)
  • právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Uplatní se pouze v případě zániku společnosti, např. při bankrotu

    Akcionář má ještě jednu důležitou možnost – svoje akcie kdykoli prodat.

 • Akciová společnost – forma podniku, peníze na rozjezd nebo rozšíření svého podnikání získal prodejem svých akcií akcionářům
 • Představenstvo – řídí akciovou společnost a jedná jejím jménem. Určuje způsob, jakým má být dosaženo strategických cílů společnosti. Je voleno valnou hromadou akcionářů. Představenstvo si volí svého předsedu.
 • Dozorčí rada – kontroluje činnost představenstva. Je jakýmsi „okem“ akcionářů, které má dohlížet na činnost představenstva. Je volena valnou hromadou a případně zčásti i zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada si volí svého předsedu.

Investice do akcií mohou přinášet investorovi výnos ve formě:

 • Dividendy – výplaty zisku ve formě peněz

Valná hromada akcionářů může rozhodnout, že se dividenda vyplácet nebude (nebo že se vyplatí pouze část zisku) a zisk se použije na další rozvoj společnosti. Pokud společnost zisku nedosáhla, nemůže dividendu vyplatit.

 • Růstu hodnoty akcií

Roste-li společnost, rozvíjí se, pak stoupá i její cena a tedy i cena podílů na této společnosti, tedy cena akcií.

Akcie lze nakoupit nebo prodat na burze cenných papírů nebo jiném veřejném trhu. Každá vyspělá země má svoji burzu, burzovní supervelmocí jsou USA.

Co ovlivňuje cenu akcií?

Z dlouhodobého hlediska to je ziskovost akciové společnosti.

Z krátkodobého hlediska ovlivňuje cenu akcií tzv. nálada na trhu, optimismus nebo pesimismus investorů. Nálada na trhu vede k přestřelení nebo naopak k podstřelení „objektivní“ ceny. Panika nebo euforie mohou za to, že cena akcie je buď směšně nízko nebo naopak nesmyslně vysoko.

Akcie jako investiční nástroj

Pro akcie platí tyto základní charakteristiky:

 • Potenciál výnosu je vysoký až velmi vysoký

Může dosáhnout i desítek (v extrémním případě i stovek procent ročně). Takto vysoké výnosy jsou většinou výsledkem souhry extrémně dobrých výsledků akciové společnosti nebo očekávání její slibné budoucnosti a obecného nadšení na akciových burzách. Za normálních okolností je výnos akciové investice vyšší než investice do dluhopisů (samozřejmě existuje spousta výjimek)

 • Riziko

Je vysoké až velmi vysoké. Investor může ztratit i desítky procent během krátké doby, nelze vyloučit i ztrátu celé investované částky v případě krachu společnosti. Každému podnikání hrozí riziko neúspěchu, žádný podnikatel a tedy ani akciová společnost proti němu není nikdy v úplném bezpčí.

 • Investiční horizont

Pro „běžného“ drobného investora spíš dlouhý, více než pět sedm? let. I velké propady (krize) na burzách po takové době odezní a trpělivý investor tak svoji případnou ztrátu většinou “vysedí” – počká si, až ceny akcií zase vyrostou.

 • Dostupnost

U akcií obchodovaných na burze je velmi dobrá s tím, že dosažená cena nemusí být zrovna výhodná.

 • Časová náročnost

Záleží na typu zvolené investiční strategie (viz dále). Může být velmi nízká, ale i velmi vysoká.

 • Náročnost na znalosti a zkušenosti investora (Odbornost)

Záleží na typu zvolené investiční strategie (viz dále). Může být velmi nízká, ale i velmi vysoká.

Investice do akcií je už tou „pravou“ investicí. Akcie dokážou velmi překvapit, pozitivně i negativně. Vyžadují, aby investor měl svoji strategii, na kterou stačí a kterou bude dodržovat.

 

 

KOMODITY


Česky bychom mohli říct suroviny. Kovy, ropa, zemní plyn, zemědělské plodiny apod. Pro účely investic se používají specifické nástroje – deriváty (např. opce). Pro běžného investora bez patřičného množství peněz je prakticky nemožné do komodit investovat napřímo, snad kromě nákupu investičního zlata či stříbra. Ale může využít specializované podílové fondy.

 • Potenciál výnosu je vysoký

Např. cena ropy od poloviny roku 2007 do poloviny roku 2008 vzrostla na více než dvojnásobek …

 • Riziko je velmi vysoké

… a od začátku do poloviny roku 2008 propadla o 70%.

 • Investiční horizont spíš delší, ale záleží na zvolené strategii

Obdobně jako u akcií tak i u komodit jako celku lze očekávat, že se ceny po propadu opět vyšplhají na vyšší úrovně.

 • Dostupnost spíš nižší, ale zase záleží na zvolené strategii
 • Časová náročnost je spíš vyšší
 • Náročnost na znalosti a zkušenosti investora (Odbornost) – vysoká

 

Pro svoji náročnost a rizikovost je pro běžného drobného investora lepší se investicím do komodit vyhnout nebo využít specializované podílové fondy. Více se budeme věnovat komoditám v jiném kurzu.

 

 

 

NEMOVITOSTI


Nemovitosti jsou často považovány za „tu nejlepší“ investici, na které se nedá prodělat. Tento předpoklad ale neplatí absolutně, jak nás přesvědčila hypoteční krize v nedávné době. U nemovitostí platí dvojnásob, že investor musí získat dostatek znalostí a zkušeností, musí umět vyhodnotit hodně informací k tmu, aby jeho investice byla úspěšná.

Výnos může nabývat dvě formy:

 • Nájem

Investor nakoupenou nemovitost pronajme nájemci a vybírá od něj nájem.

 • Růst ceny nemovitosti

Cena nemovitosti je též určována trhem, ale zároveň její úřední cenu stanovuje odborný odhadce. Tržní cena se může od té úřední lišit oběma směry. Investor nemá, na rozdíl např. od akcií, průběžnou informaci o tom, jak se cena nemovitosti mění v čase.

 • Potenciál výnosu je vysoký

V dobrých lokalitách dokáží nemovitosti přinést výnos srovnatelný s výnosem akciových trhů.

 • Riziko je velmi vysoké

Zvláště pro nezkušeného investora. Každá nemovitost je originálem, který má svá specifika. Investor musí postupně získat určitý cit pro odhad potenciálu konkrétní nemovitosti, případně spolehlivost nájemce. Nelze investovat nízké částky, takže když to nevyjde, ztrát může být citelná.

 • Investiční horizont spíš delší

Vlastní nemovitost = investice?

Pořízení vlastní nemovitosti se automaticky bere jako velmi dobrá investice. Bohužel to tak automatické není. Proč?

 • Investice by měla přinášet výnos nebo snižovat náklady. Pokud tomu tak není, nejedná se o investici, ale o spotřebu.

Příklad: Nemovitost vyžaduje náklady na provoz a údržbu. Pořízení příliš naddimenzované nemovitosti se může stát nadměrnou zátěží domácího rozpočtu. Dvojgenerační dům se zahradou, v němž bydlí pouze osamocená manželská dvojice, protože děti chtějí také vlastní bydlení, je toho příkladem. Už jen náklady na vytápění pravidelně provětrávají peněženku.

 

Investovat do nemovitostí je náročnější, než to na první pohled může vypadat. Před investováním je nezbytné získat odborné znalosti. Pro běžného investora je vhodnější cestou specializovaný podílový fond.

Při pořizování vlastního bydlení se nesmí zapomenout na náklady na provoz a údržbu. Jinak se z vysněné nemovitosti může stát noční můra.

 

INVESTICE DO SBÍREK CENNOSTÍ APOD.


Typické příklady:

 • Umělecké předměty – obrazy, šperky, historické zbraně, …
 • Archivní vína
 • Historická technika – veteráni (automobily), staré traktory, …
 • Poštovní známky

Jedná se o velmi specifický způsob investování, není vhodný pro každého. Nese s sebou další nároky na investora, například:

 • Skladovací prostory
 • Zabezpečení proti krádeži
 • Pojištění proti krádeži a poškození
 • Náklady na odborné posudky
 • Nároky na čas, investor musí být v dané oblasti odborníkem nebo si musí odborníka zaplatit

Stručné shrnutí

Pokud investor není v dané oblasti odborníkem a nemá patřičné zázemí, měl by se investici do sbírek cenností vyhnout.

 

Závěr z této lekce?

Na finančním trhu lze investovat do několika základních typů produktů:

Produkty peněžního za normalních okolností okolností nepřinesou ani pozitivní ani negativní překvapení. Neudělají moc radosti, ale také ani neublíží.

Dluhopisy jsou o něco výnosnější investice než produkty peněžního trhu, jsou i o něco rizikovější.

Investice do akcií je už tou „pravou“ investicí. Akcie dokážou velmi překvapit, pozitivně i negativně. Vyžadují, aby investor měl svoji strategii, na kterou stačí a kterou bude dodržovat.

Pokud jste investor začátečník, tak zpočátku pro svoji náročnost a rizikovost je lepší se investicím do komodit vyhnout nebo využít specializované podílové fondy.

Investovat do nemovitostí je náročnější, než to na první pohled může vypadat. Před investováním je nezbytné získat odborné znalosti. Pro běžného investora je vhodnější cestou specializovaný podílový fond. Při pořizování vlastního bydlení se nesmí zapomenout na náklady na provoz a údržbu. Jinak se z vysněné nemovitosti může stát noční můra.

Investovat do nemovitostí .

Přejít na další lekci