Jak se vyznat v úvěrech a hypotékách

V této lekci uvádíme charakteristiky základních typů krátkodobých a střednědobých úvěrů.

KONTOKORENTNÍ ÚVĚR (KTK)


Další obchodní názvy: Povolené přečerpání, Povolený debet

 • poskytují ho banky jako další službu k běžnému účtu
 • umožňuje kdykoli vybrat (v hotovosti i bezhotovostně) z běžného účtu víc peněz, než kolik činí jeho aktuální zůstatek
 • při čerpání KTK je zůstatek na běžném účtu záporný
 • čerpat KTK lze pouze do předem stanoveného limitu, ten je stanoven podle kvality (bonity) klienta a s ohledem na výši pravidelných příchozích plateb na běžný účet
 • Zpravidla je nezbytné alespoň jednou za rok KTK zcela splatit alespoň na jeden den, aby se obnovil limit KTK na další rok.
 • Úroková sazba na KTK je poměrně vysoká
 • KTK může být dobrým sluhou ale i velmi špatným pánem – viz schemata dále

 

 • Příklad vychází z těchto údajů: Na běžný účet chodí pravidelně v první půlce měsíce plat 25 000Kč. Pravidelné výdaje 20 000Kč jsou utraceny do konce měsíce, zůstatek na běžném účtu tak pravidelně každý měsíc vzroste o uspořených 5 000Kč. Ke konci ledna došlo k nečekanému výdaji 20 000Kč, tím se začal čerpat KTK ve výši 10 000Kč. KTK se podařilo splatit za dva měsíce. Platba úroků není zobrazena, proběhla by na konci února a března.

Schéma 2: KTK je špatným pánem – dlužník každý měsíc utratí všechny příjmy došlé na účet, s KTK pouze spadne do „jámy“, ze které se nemůže vyhrabat.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR


Řadíme sem úvěry poskytované bankami i splátkovými společnostmi.

Na spotřebitelský úvěr si lze koupit téměř cokoli, na co momentálně nemáme peníze. A zaplatit za to mnohem víc, než kdybychom si na to předem naspořili …

 

Poskytují se v objemu od tisíců do stovek tisíc Kč.

Úroková sazba je vysoká, může dosahovat až několika desítek procent ročně.

 

Spotřebitelské úvěry se poskytují jako:

 • účelové – dlužník peníze nedostane „do ruky“, ale obdrží je přímo dodavatel zboží nebo služby
 • neúčelové – dlužník dostane čerpanou částku na svůj účet nebo v hotovosti „na ruku“ a může ji použít zcela libovolně. Za to zaplatí vyšší úrokovou sazbou ve srovnání s účelovým úvěrem.

 

Kromě úroků si může poskytovatel úvěru účtovat i různé poplatky. Pro to, aby dlužník mohl posoudit, jak drahý je konkrétní spotřebitelský úvěr, musí každý poskytovatel uvádět Roční procentní sazbu nákladů – RPSN. V ní jsou započítány nejen úroky, ale i další přímé náklady na úvěr, především poplatky.

Poskytovatelé úvěrů v některých případech požadují tzv. zajištění pro případ, že by dlužník přestal úvěr splácet.

 • Ručitelské prohlášení

Ručitel se zavazuje, že za dlužníka úvěr splatí, pokud ho k tomu věřitel vyzve. Využívají ho především banky.

 • Dohoda o srážkách ze mzdy

Dlužník již při podpisu úvěrové smlouvy souhlasí s tím, že věřitel může požadovat po zaměstnavateli dlužníka, aby splátky úvěru strhával ze mzdy dlužníka a posílal je přímo věřiteli. Dlužník pak tedy obdrží mzdu poníženou o splátku.

 • Směnka
 • Rozhodčí doložka

Dlužník souhlasí, že spory s věřitelem nebude rozhodovat obecní (běžný) soud, ale rozhodce. Ten rozhoduje výrazně rychleji a celý proces trvá kratší dobu. Ne vždy se lze úplně spolehnout na požadovanou skutečnou nezávislost rozhodce, pokud si jeho služby předem objednává věřitel. Tuto formu využívají spíše nebankovní poskytovatelé.

ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ


Slouží k pokrytí nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukcí nemovitosti (obdobně jako hypotéka).

 • koupě nemovitosti
 • výstavba nemovitosti
 • rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí
 • koupě družstevního bytu
 • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti

Úroková sazba je

 • výrazně nižší v porovnání s ostatními typy úvěru
 • pevná po celou dobu úvěru, je známa již v době uzavření smlouvy o stavebním spoření
  • pak ji banka může změnit podle aktuální situace
  • dlužník může kdykoli provést mimořádnou splátku části nebo celého zbytku dlužné částky

Podmínky pro poskytnutí řádného úvěru jsou definovány zákonem (zákon 96/1993 Sb.), smlouvou a obchodními podmínkami stavební spořitelny.

Po tom, co účastník splní podmínky 1) až 4) níže, mu spořitelna nabídne přidělení cílové částky, tj. vyplacení naspořené částky + poskytnutí řádného úvěru. Po formálním akceptování přijetí cílové částky může účastník získat úvěr, musí však splnit i zbývající podmínky.

 1. Uzavřít smlouvu o stavebním spoření a spořit minimálně 24 měsíců
 2. Podle sjednaného tarifu a podmínek stavební spořitelny naspořit určité procento z cílové částky (zpravidla 40 – 45%)
 3. Doložit, že půjčené prostředky budou použity na bytové účely
 4. Dosáhnout spořením požadované výše hodnotícího čísla. Zjednodušeně řečeno, jedná se o koeficient, který má vliv na pořadí při přidělení úvěru a dále pak zajišťuje spořitelně, že úvěr bude poskytnut přednostně klientům, kteří řádně spoří. Podrobný vzorec (ne zcela jednoduchý) je obsažen v obchodních podmínkách.
 5. Doložit, že půjčené prostředky budou použity na bytové účely
 6. Prokázat svou schopnost úvěr řádně splácet
 7. U vyšších částek úvěru poskytnout stavební spořitelně dostatečné zajištění úvěru

Zajištění úvěru

 • žádné u menších částek (dle konkrétní spořitelny)
 • ručitelským prohlášením
 • nemovitostí buď pořizovanou nebo jinou, tj. zástavní smlouvou k nemovitosti
  • eviduje se v Katastru nemovitostí
  • pokud dlužník hypotéku řádně nesplácí, má věřitel právo zastavenou nemovitost prodat a ze získané částky hypotéku splatit včetně všech souvisejících nákladů.

Čerpání úvěru  

 • Maximální objem úvěru je dán rozdílem mezi cílovou částkou a naspořenými prostředky a dále hodnotou poskytnutého zajištění, (kvalitou ručitelů nebo cenou zastavované nemovitosti).
 • Lze spojit i více smluv stavebního spoření dohromady, tedy sečíst cílové částky a naspořené prostředky a tím zvýšit částku úvěru. Tuto možnost využívají např. rodiče při pořizování bydlení pro mladé rodiny svých dětí. Sloučí se smlouvy rodičů a dětí, úvěr pak použijí “mladí” pro pořízení či rekonstrukci svého bydlení.  

Příklad:

 • účelové, tj. úhrada faktur spořitelnou přímo dodavateli, úhrada kupní smlouvy apod.
 • jednorázové – koupě nemovitosti

Spořitelna uhradí kupní cenu oproti potvrzení z Katastru, že bylo zapsán nový vlastník a zástavní právo nebo oproti potvrzení, že byl podán návrh na zápis těchto skutečností.

 • postupné – typicky při výstavbě nemovitosti
  • spořitelna z úvěru proplácí faktury a další doklady o nákladech spojených se stavbou

 

PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ (MEZIÚVĚR)


 • Využijí ho ti, kdo potřebují úvěr dříve, než splní podmínky na jeho poskytnutí (přidělení cílové částky)
 • Slouží tedy k překlenutí doby podpisu smlouvy do doby splnění podmínek pro přidělení cílové částky a tím i poskytnutí řádného úvěru
 • Překlenovací úvěr lze získat téměř ihned po podpisu smlouvy o stavebním spoření
 • Spořitelna především prověřuje schopnost dlužníka splácet a poskytnout vhodné zajištění

Maximální výše překlenovacího úvěru = výše cílové částky.

Průběh stavebního spoření při využití překlenovacího úvěru vypadá takto:

 1. Podpis smlouvy o stavebním spoření.
 2. Sjednání překlenovacího úvěru. V této fázi účastník splácí pouze úroky z půjčené částky, výše úvěru zůstává stále stejná. Zároveň spoří, aby splnil podmínky pro přidělení cílové částky.
 3. Přidělením cílové částky je splacen překlenovací úvěr a účastník dále splácí řádný úvěr ze stavebního spoření (jistinu + úrok).

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci