Kdy je dobré mít neživotní pojištění?

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

Následující charakteristiky jednotlivých typů pojištěné jsou velice stručné s cílem pouze vystihnout jeho nejdůležitější podstatu a smysl. Podrobné info lze získat na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

U následujících typů pojištění nepřichází v úvahu žádné samopojištění!!!

 

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Základní charakteristiky

Pokrývá rizika, která hrozí „cihlám“ neboli samotné stavbě (dům, byt, chata, chalupa, garáž, souvisejídcí objekty na pozemku hlavní stavby jako třeba plot, bazén skleník, ..), jako např.:

  • požár
  • výbuch
  • blesk
  • pád letadla
  • vichřice a krupobití
  • povodeň a záplava
  • poškození vzniklé vloupáním nebo vandalismem
  • sesuv půdy
  • atd.

 

Při sjednávání pojištění nemovitostí POZOR na dvě zásadní věci:

 1. stanovení správné ceny nemovitosti a tedy i pojistné částky. Je nutné se vyvarovat tzv. podpojištění, kdy by pojistná částka byla stanovena níže, než je skutečná hodnota nemovitosti. Sice by byla nižší platba pojistného, ALE v případě pojistné události by pojišťovna snížila vyplacenou pojistnou částku v poměru odpovídajícímu poměru podpojištění.
 2. stanovení, v jakých cenách bude pojišťovna v případě pojistné události plnit. Jsou možné tři různé varianty:
  • nová cena – cena, za kterou lze v daném místě pořídit novou stejnou nebo srovnatelnou věc
  • časová cena – cena, jakou měla zničená věc v době pojistné události
  • obecná cena – cena, jakou by bylo možné získat prodejem stejné nepoškozené věci

Pojištění nemovitosti by mělo být samozřejmostí. Ačkoli pravděpodobnost pojistné události je velice nízká, v případě, že nastane, mohou být důsledky katastrofální.

 

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI


Základní charakteristiky

Pokrývá rizika poškození, zničení či odcizení vybavení domácnosti – nábytek, podlahové krytiny, elektronika, cennosti, sportovní potřeby, atd.

K pojistné události musí dojít ve smlouvě určeným způsobem, tedy zpravidla

  • krádeží, vloupáním nebo loupeží
  • požárem, výbuchem, bleskem
  • pádem letadla
  • vichřicí, krupobitím, pádem stromu nebo stožáru
  • vodou z vodovodního potrubí
  • povodní nebo záplavou
  • atd.

Stejně jako u pojištění nemovitosti je potřeba dát pozor na podpojištění a dále, zda se pojištění sjednává na novou cenu.

 

POVINNÉ RUČENÍ (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA)


Základní charakteristiky

 • Je povinné pro každého majitele motorového vozidla, který chce s tímto vozidlem využívat veřejné komunikace.
 • Slouží k náhradě škody poškozenému při dopravní nehodě.
 • Pojišťovna vyplatí plnění z pojistné smlouvy viníka nehody. Pokud však viník řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo drogy nebo vozidlo nebylo způsobilé k provozu na veřejných komunikacích, pak pojišťovna může vyplacenou částku vymáhat na viníkovi.
 • Dokladem o sjednání pojištění je tzv. zelená karta, kterou je nutné mít s sebou ve vozidle. Každý rok pojišťovna vydává novou zelenou kartu.
 • Pokud za předchozích 12 měsíců nezpůsobil pojistník žádnou dopravní nehodu, má nárok na slevu z pojistného – bonus. Systém bonus/malus se vztahuje na osobou pojistníka, nikoliv na jeho vozidlo, tedy i po prodeji vozidla a koupi nového. lze uplatnit již dosažený bonus.
 • Naopak, pokud nehodu způsobil, může pojišťovna pojistné navýšit o malus.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ


Základní charakteristiky

  • Je pojištěním dobrovolným
  • Slouží k náhradě škody, která vznikla na vozidle pojištěného majitele. V případě dopravní nehody je náhrada poškozenému vyplacena z povinného ručení viníka, kdežto škoda na vozidle viníka je hrazena z havarijního pojištění viníka.
  • Pojištění kryje škody vzniklé:
   • dopravní nehodou
   • odcizením
   • živelní událostí
   • vandalismem
  • Pojistnou částku lze snížit vyšší spoluúčastí na náhradě škody, tedy kombinací pojištění a samopojištění. Sjednané procento z výše škody si tedy pojištěný zaplatí sám a teprve zbývající část pojišťovna.
  • Dále lze sjednat pojištění tzv. vedlejších rizik, např. pojištění čelního skla.

Obrázek nehody dvou aut:

Poškozený s vyděšeným výrazem ve tváři se ptá: Kdo tu škodu zaplatí?

Viník s klidným výrazem ve tváři: Buďte v klidu! Škodu na Vašem voze uhradí moje pojišťovna z mého povinného ručení. Škodu na mém vozidla taky moje pojišťovna z mé havarijní pojistky.

Závěr z této lekce?

Neživotní pojištění by mělo především sloužit k pojištění rizik, které znamenali obrovský dopad do budoucích příjmů (např. vyhoření domu). Nemělo by se zapomínat ani na pojistku „na blbost“, kdy za nízké pojistné je možno se pojistit proti situacím, které se mohou stát každému z nás.

Zpět k Okruhu 3