Kdy je dobré mít životní pojištění?

Pravděpodobně žádný jiný pojistný produkt není tolik variabilní jako životní pojištění. Stejně tak asi žádný jiný pojistný produkt není razantněji nabízen a doporučován pojistnými poradci či samozvanými „finančními poradci“. Proto se v této lekci podíváme na vroubek životnímu pojištění.

PRINCIP ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ


Poslání životního pojištění

Základní a hlavní poslání: ochrana lidí blízkých pojištěnému, především rodinných příslušníků, závislých na jeho příjmu, před finančním strádáním v případě, že by pojištěný zemřel.

Pojišťovny možnosti životního pojištění rozšiřují o další různé vychytávky, aby produkt získal na atraktivitě (rozuměj: aby přinášel pojišťovně další příjmy).

 • pojištění vážných nemocí
 • pojištění úrazu
 • pojištění pobytu v nemocnici
 • možnost spořit či investovat

Toto pojištění není nutné, pokud na příjmu osoby není nikdo další životně závislý. Pro tyto osoby je vhodnější spořit či investovat do k tomu určených produktů.

Př.: Dobře vydělávající manžel, manželka v domácnosti, nepravidelně pomáhá v charitativní organizaci. Pro manžela je životní pojištění „morální povinností“, pro manželku je nadbytečné.

Na jakou částku se pojistit?

Obecně na takovou, která nahradí výpadek příjmu zemřelé, pojištěné osoby na dobu cca 3 až 5 let. Menší částka pozůstalým tolik nepomůže, vyšší částka by znamenala zbytečně vysokou platbu pojistného. Je dobré přihlédnout i k celkovým úsporám domácnosti, pokud jsou dostatečně vysoké, stačí pojištění na nižší částku a tedy i s nižšími měsíčními platbami pojistného.

Jaké další služby může obsahovat životní pojištění?

  • možnost indexace platby pojistného a pojistné částky

Pojišťovna automaticky a bez nutnosti souhlasu pojištěného nebo pojistníka zvýší platbu pojistného a /nebo pojistnou částku podle míry inflace.

  • možnost platebních prázdnin

V případě tíživé finanční situace se lze s pojišťovnou dohodnout na přerušení plateb pojistného, aniž by zanikla pojistná smlouva.

  • možnost změny výše placeného pojistného i pojistné částky
  • možnost výběru pojištění dalších rizik, např. pojištění vážné nemoci, trvalé invalidity následkem nemoci nebo úrazu apod.
  • možnost změny oprávněných osob

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ


Základní charakteristiky

 1. čisté pojištění bez spořicí nebo investiční složky.
 2. výše placeného pojistného je nízká ve srovnání s jinými druhy životního pojištění
 3. jeho marketinková atraktivita je dosti nízká, pojišťovny ho příliš aktivně nenabízejí
 4. pokud nedojde k pojistné události, pojištěný nedostane na konci pojistné doby nic. Může tak mít pocit, že peníze “vyhodil” oknem. ALE ve skutečnosti se jedná o finančně nejvýhodnější typ životního pojištění, přičemž plní své poslání: ochranu blízkých osob

Příklad:

Muž, na jehož příjmu je závislá manželka a dvě nezletilé děti, uzavře s pojišťovnou smlouvu o životním pojištění na pojistnou částku 1 000 000Kč. Jako tzv. obmyšlené osoby uvede právě svoji manželku i obě děti. V případě, že by nastala pojistná událost a muž by zemřel, vyplatila by pojišťovna obmyšleným osobám výše uvedenou částku.

Peníze samozřejmě ztraceného blízkého člověka nenahradí, ale určitě pomohou pozůstalým překonat velmi těžké období.

Pokud by ale pojistná událost nenastala a muž by se dožil konce doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána, pojišťovna mu nic nevyplatí. Jeho peníze, které posílal pojišťovně, byly použity na pokrytí rizika. Prakticky to znamená, že peníze byly vyplaceny obmyšleným osobám jiného klienta pojišťovny, který neměl to štěstí, a nedožil konce svojí pojistky. A samozřejmě, i pojišťovna musí být z něčeho živa.

KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (KŽP)


 

Základní charakteristiky

 • rizikové životní pojištění + spoření = kapitálové životní pojištění
 • pokud nedojde k pojistné události, pojištěný dostane na konci pojistné doby naspořené prostředky + úrok
 • POZOR: platba pojistného je navýšena o spořicí část, tedy je vyšší ve srovnání s rizikovým životním pojištěním
 • pojišťovny připouštějí také možnost mimořádných vkladů do pojištění za účelem zhodnocení
  • mimořádné vklady navyšují objem naspořených prostředků, neovlivňují pojistnou složku

Pojišťovna garantuje minimální výši zhodnocení prostředků určených na spoření, nesmí být vyšší než maximální výše tzv. technické úrokové míry, kterou vyhlašuje ČNB prostřednictvím úředního sdělení ve Věstníku ČNB. Pokud pojišťovna dosáhne hospodařením se svěřenými prostředky vyššího zhodnocení, může svým klientům vyplatit více.

Jakým způsobem dosahuje pojišťovna zhodnocení získaných peněz?

Ukládá je u bank nebo, a to především, je investuje na finančních trzích. V drtivé většině do kvalitních, zpravidla státních dluhopisů.

 

Co se vlastně děje s penězi, které pojišťovně pošlou její klienti na kapitálové životní pojištění?

Pojišťovna si z nich strhne poplatky za správu pojištění. Další část použije na pokrytí rizik, u mladších klientů méně, u starších více. Tato část zhruba odpovídá platbě pojistného na rizikové životní pojištění. Teprve to, co zbyde, vytváří tzv. kapitálovou rezervu, kterou pojišťovna investuje. Část výnosů z investic připíše svým klientům. Nesmí to však být méně, než technická úroková míra. Pokud by se pojišťovně nepodařilo svěřené prostředky zhodnotit alespoň o technickou úrokovou míru, musela by klientům doplácet ze svého. Investiční riziko tedy nese pojišťovna.

Další výhody:

  • možnost snížení daňového základu u fyzických osob o sumu zaplaceného pojistného, ale maximálně o 12 000Kč.

Podmínkou je mj. minimální doba trvání smlouvy do 60-ti let pojištěného a zároveň minimální doba placení 60 měsíců.

  • možnost příspěvků zaměstnavatele pojištěného.

Pro zaměstnavatele jsou platby příspěvků na kapitálové pojištění daňově uznatelným nákladem.

  • kapitálovou rezervu nebo její část lze vybrat nebo naopak navýšit mimořádnými vklady

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ


V principu je tento produkt velmi podobný kapitálovému životnímu pojištění.

   • rizikové životní pojištění + investování = investiční životní pojištění
   • pokud nedojde k pojistné události, pojištěný dostane na konci pojistné doby investované prostředky + výnos
   • POZOR: platba pojistného je navýšena o investiční část, tedy je vyšší ve srovnání s rizikovým životním pojištěním
   • pojišťovny připouštějí také možnost mimořádných vkladů do pojištění za účelem zhodnocení
    • mimořádné vklady navyšují objem naspořených prostředků, neovlivňují pojistnou složku
   • investice
    • většinou podílový fond(y) vybrané klientem z nabídky pojišťovny
    • k dispozici jsou fondy s různými investičními strategiemi tj. s různým stupněm investičního rizika a potenciálu výnosu
    • lze zvolit kombinaci několika fondů, např. z měsíčního pojistného bude 30% investováno do fondu A, 40% do fondu B a 30% do fondu C)
    • Pojišťovnou negarantuje žádnou minimální míru zhodnocení (kromě výjimek, kdy nějaká forma „garance“ je vlastností zvoleného fondu). Zhodnocení může být i záporné, pojištěný-investor tak může být i ve ztrátě, pokud dojde k poklesu cen na finančních trzích, na kterých zvolený fond investuje.
    • Riziko investice tedy plně nese pojištěný!!! Odměnou mu může být dosažení vyššího zhodnocení, které může v delším časovém horizontu očekávat.
   • Také u tohoto typu pojištění je možné využít možnosti snížení daňového základu a příspěvků od zaměstnavatele.

 

Závěr z této lekce?

Životní pojištění by mělo především sloužit k pojištění rizik, které znamenali obrovský dopad do budoucích příjmů (např. vážná nemoc) nebo do příjmu pozůstalých.

Přejít na další lekci