Dlužník, spoludlužník vs. ručitel

Dlužník
Osoba, které věřitel poskytnul úvěr a která je povinna úvěr splatit včetně úroků, poplatků a dalších nákladů sjednaných ve smlouvě o úvěru.

Spoludlužník
Další osoba, která spolu s dlužníkem podepsala úvěrovou smlouvu a která „společně a nerozdílně“ nese na svých bedrech stejné povinnosti jako dlužník.
Typickým, „automatickým“ spoludlužníkem je manžel/ka dlužníka. Ale můžet to být i jiná osoba, zpravidla žijící s dlužníkem ve společné domácnosti. Spoludlužníků může být i víc než jeden.

Ručitel
Nepodepisuje smlouvu, ale tzv. ručitelské prohlášení. V něm se zavazuje, že pokud nebude dlužník úvěr řádně splácet, bude splácet namísto něj.
Ručitelů může být u jednoho úvěru i více, ale každý z nich ručí za celou nesplacenou část úvěru včetně úroků, poplatků a dalších případných nákladů.
Ručitel, narozdíl od spoludlužníka, má právo na dlužníkovi vymáhat peníze, které musel zaplatit místo něj.

Pozor na ručení

Zadlužit se můžete, aniž byste si úvěr vzal/a, stačí podepsat ručitelské prohlášení. Věřitelé bývají nekompromisní a svůj závazek už nemůžete vzít zpět.
Buďte proto opatrní, pokud Vás někdo požádá o tuto „přátelskou službu“. Máte-li pochybnosti o schopnosti a ochotě dlužníka jeho dluh řádně splácet, ručitelské prohlášení nepodepisujte. Stejně tak postupujte i v případě, že byste dluh nebyl/a schopna splácet, kdyby „padla kosa na kámen“. Ten, kdo to s Vámi myslí dobře, by to měl pochopit.