INVESTIČNÍ HORIZONT – Jak dlouho mám investici držet?

Na investiční horizont se lze dívat ze dvou úhlů pohledu:

a) Doba, po kterou investor hodlá svoji investici držet.
b) Doporučená doba, po kterou je vhodné investici držet, aby splnila investorovo očekávání.

Pak už jen stačí, aby se investorův horizont aspoň přibližně shodoval s horizontem investice nebo byl spíše delší.
Investicím vyhovují delší horizonty, v řádu roků až desítek let. Investiční horizont je ovlivněn i daňovými zákony, kdy po určité době držení investice může být výnos osvobozen od daně z příjmu.

Investice lze zhruba rozdělit podle délky investičního horizontu na:

krátkodobé: 1 až 3 roky,
střednědobé: 3 až 5 let,
dlouhodobé: nad 5 let.

Doplnění

Častou příčinou zklamání z investic je nesoulad mezi doporučenou a skutečnou dobou držení investice. Při dodržení doporučené doby, investičního horizontu, je velká pravděpodobnost, že investice přinese to, co od ní lze oprávněně očekávat.
Obecně platí, že čím rizikovější a potenciálně výnosnější investice je, tím delší investiční horizont je třeba dodržet.