Investiční životní pojištění

Základní charakteristiky

V principu je tento produkt velmi podobný kapitálovému životnímu pojištění.

  • Rizikové životní pojištění + investování = investiční životní pojištění.
  • Pokud nedojde k pojistné události, pojištěný dostane na konci pojistné doby investiční složku.
  • POZOR: platba pojistného je navýšena o investiční část, tedy je vyšší ve srovnání s rizikovým životním pojištěním.
  • Také u tohoto typu pojištění je možné využít možnosti snížení daňového základu a příspěvků od zaměstnavatele.
  • Investiční složku nebo její část lze vybrat nebo naopak navýšit mimořádnými vklady. Mimořádné vklady a výběry navyšují, resp. snižují objem investovaných prostředků, neovlivňují pojistnou složku.

Investiční složka

  • Obsahuje většinou podílový fond vybraný klientem z nabídky pojišťovny.
  • K dispozici jsou fondy s různými investičními strategiemi, tj. s různým stupněm investičního rizika a potenciálu výnosu.
  • Lze zvolit kombinaci několika fondů, např. z měsíčního pojistného bude 30% investováno do fondu A, 40% do fondu B a 30% do fondu C.
  • Pojišťovna negarantuje žádnou minimální míru zhodnocení (kromě výjimek, kdy nějaká forma „garance“ je vlastností zvoleného fondu). Zhodnocení může být i záporné, pojištěný-investor tak může být i ve ztrátě, pokud dojde k poklesu cen na finančních trzích, na kterých zvolený fond investuje.
  • Riziko investice tedy plně nese pojištěný!!! Odměnou mu může být dosažení vyššího zhodnocení, které může v delším časovém horizontu očekávat.

Doplnění

Existuje i jednorázové investiční pojištění. Bývá v něm jenom minimální rozsah pojištění, protože se zaměřuje především na investiční složku a tváří se jako především investiční produkt. Je určeno pro jednorázové vklady, které po předem dohodnuté době (např. 5 let) pojišťovna vyplatí zpět včetně případného zhodnocení nebo snížené o dosaženou ztrátu.
U pojistné složky je zdůrazňována možnost zvolit obmyšlenou osobu, která v případě smrti pojištěné osoby dostane investovanou částku a nemusí tedy čekat na vyřízení dědictví.