Trocha teorie

Slovník základních pojmů

Ve světě financí, u pojištění dvojnásob, platí, že je velmi důležité vědět, co podepisujeme. V oblasti pojištění je spousta pojmů, jejichž význam často jen tušíme. Jejich přesnější pochopení může ušetřit nejedno nepříjemné překvapení při pojistné události.

Pojišťovna – finanční instituce, která poskytuje služby pojištění rizik. Určuje pravidla a podmínky pojištění (např. kolik je potřeba platit pojistné, jaké jsou podmínky výplaty pojistného plnění, s kým lze uzavřít pojistnou smlouvu….). Někdy jsou pojišťovny nazývány obchodníky s rizikem.

Pojistná smlouva – smlouva mezi pojistníkem a pojišťovnou o konkrétním druhu pojištění.

Pojistné podmínky – velmi důležité a velmi nudné čtení. Mimo jiných důležitých informací obsahují tzv. výluky z pojištění, neboli kdy pojišťovna nebude z pojištění plnit. Pozor i na definici pojmů, např. povodeň vs. záplava, co je myšleno invaliditou apod.

Pojistník – osoba, která pojistku sjednala. Má povinnost platit pojistné. Může, ale nemusí, jít o osobu shodnou s pojištěným.

Pojištěný (pojištěná osoba) – osoba, na kterou se pojištění vztahuje. Pokud tuto osobu postihne pojistná událost, obdrží od pojišťovny pojistnou částku.

Pojistné – platba pojišťovně za pojištění rizika na základě pojistné smlouvy.

Pojistná událost – událost definovaná v pojistné smlouvě. V případě pojistné události je pojišťovna povinna vyplatit dohodnuté pojistné plnění pojištěnému, kterého událost postihla.

Pojistná částka – maximální částka, kterou může pojištěný dostat jako plnění z pojistné smlouvy.

Pojistné plnění – částka, kterou pojištěný dostane při pojistné události. Může být nižší nebo rovna pojistné částce.

Obmyšlená osoba – osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Vinkulace pojištění – převedení pojistného plnění na jinou osobu, zpravidla na věřitele pojištěného. Např. výplata pojistného plnění u životní pojistky bývá vinkulována ve prospěch hypoteční banky, u které má pojištěný hypotéku. Takže pokud pojištěná osoba zemře, peníze z pojištění obdrží banka, uhradí si zbývající část hypotéky a to, co případně zbyde, dostane obmyšlená osoba.

Spoluúčast – dohoda v rámci pojistné smlouvy, jakou část nákladů na odstranění škody při pojistné události si pojištěný zaplatí sám. Může se udávat i v procentech.

Výluky – věci nebo rizika, které jsou vyňaty (vyloučeny) z pojistného krytí, tedy pojištění se na ně nevztahuje. Škody na nich, či jimi způsobené, pojišťovna nebude plnit/hradit.

Příklad na pojmy z pojišťovnictví

Paní Marie má dceru Žanetu a ta má manžela Standu. Marie myslí na všechno, a proto se rozhodla, že Standovi uzavře pojistnou smlouvu o životním pojištění na pojistnou částku 1 000 000 Kč. Pojištěnou osobou je Standa. Pojistnou událostí je Standovo úmrtí a Standova trvalá invalidita. Obmyšlenou osobou je Žaneta.
Marie, jako pojistník, platí každý měsíc pojistné ve výši 1 000 Kč. Pokud by Standa zemřel, pojistnou částku (tj. 1 000 000 Kč) by obdržela Žaneta. Pokud by se Standa dostal do trvalé invalidity, obdržel by pojistnou částku Standa.
Pokud by si Standa se Žanetou vzali hypoteční úvěr, mohou se s hypoteční bankou a s pojišťovnou dohodnout, že Standovu životní pojistku vinkulují ve prospěch banky. Pak by v případě Standovy smrti nebo trvalé invalidity obdržela pojistnou částku banka a umořila by tak část hypotéky.